Biodrivstoff omsatt i 2022

I 2022 utgjorde bærekraftig biodrivstoff 24,5 % av Preems totale omsetning til transportsektoren. Bærekraftegenskapene til dette biodrivstoffet var helt fri for palmeolje, PFAD og soya.

Preem ønsker å omsette så mye bærekraftig biodrivstoff som mulig. På denne måten kan utslipp av klimagasser fra transportsektoren reduseres i størst mulig grad. Vår omsetning i 2022 bidro til at kjøretøy på norske veier reduserte sine utslipp av klimagasser med nesten 18 000 tonn* CO2-ekvivalenter**.

Preem har også omsatt biodrivstoff til fyring og til bruk i anleggssektoren i 2022. Biodrivstoff i dette markedssegmentet utgjorde omtrent 10 % av omsetningen. Samlet sett ga det en utslippsreduksjon på 24 000 tonn CO2-ekvivalenter. På samme måte som tidligere år har det også for 2022 vært frivillig å rapportere på denne omsetningen til Miljødirektoratet. Siden Preem er opptatt av åpenhet har vi derfor også rapportert omsetning av biodrivstoff til fyring og anlegg.

Våre forhandleres salg av biodrivstoff er en del av dette.

Omsetningskravet
Det årlige omsetningskravet for bærekraftig biodrivstoff til veitrafikk var i 2022 satt til 24,5 % (samme som for 2021). Omsetningskravet er regulert i produktforskriften kapittel 3.

Miljødirektoratet  har ansvaret for oppfølgingen av omsetningskravet. Det håndteres ved at Preem og andre omsettere årlig sender inn revisorkontrollerte rapporter til Miljødirektoratet. Vår rapport for 2022 er verifisert av PwC og viser at Preem omsatte 24,5 % biodrivstoff til transportsektoren (inkludert dobbeltelling).

Regelverket stiller også krav til andel avansert biodrivstoff og biodrivstoff i bensin. I 2022 var disse kravene satt til henholdsvis 9 % og 4 %. Rapporten for 2022 viser at Preem omsatte nesten 12 % avansert biodrivstoff og snaut 8 % biodrivstoff i bensin.

Kunderapporter
Preem utsteder årlige kunderapporter for bærekraftegenskapene til det omsatte biodrivstoffet. Innholdet i disse rapportene er en del av vår revisorkontrollerte rapportering til Miljødirektoratet.

Preem har utviklet systemstøtte som sikrer at kunderapportene revisorkontrolleres på samme måte som rapporten vi leverer til Miljødirektoratet. Det er ikke et myndighetskrav at slike dokumenter kontrolleres av en tredjepart, men vi mener selvpålagt tredjepartskontroll er viktig og nødvendig for at alle parter skal kunne være sikre på at innholdet i kundedokumentasjonen er riktig og i tråd med det som er rapportert til norske myndigheter.

PwCs revisorerklæringer for Preems 2022-rapportering er tilgjengelig for nedlasting via boksen til høyre.

Type biodrivstoff til veitrafikken
Preem har i 2022 levert ulike typer biodrivstoff i produktmiksen, men hovedvekten har vært på HVO i dieselprodukter. Det utgjør mer enn 80 % av det omsatte biodrivstoffet.

22 Veitrafikk - type biodrivstoff 2022.png

 

Råstoff til veitrafikken
Biodrivstoff produseres fra ulike råstoffer. I 2022 står dyrefett kategori 1 og 2 for nesten 60 % av Preems omsetning av biodrivstoff til veitrafikken. Ved siden av dette har det også vært mye tallolje (30 %). Andre omsatte råstoffer har vært brukt frityrolje/UCO (5 %), sukkerroer (3 %), mais (3 %), raps (2 %) og hvete (1 %).

Dyrefett kategori 1 og 2, tallolje og brukt frityrolje/UCO er råstoffer som gir status som avansert biodrivstoff. Det betyr at over 90 % av biodrivstoffet Preem omsatte til veitrafikken i 2022 var avansert.

23 Veitrafikk - råstoff 2022.png

Preem leverer utelukkende bærekraftig biodrivstoff med bærekraftegenskaper fri for palmeolje, PFAD og soya som råstoff. Det er råstoffer med høy risiko for avskoging av for eksempel regnskog.

Opprinnelsesland for biodrivstoff til veitrafikken
Råstoffene for biodrivstoffet Preem omsetter kommer fra flere forskjellige land. For 2022 ligger hovedvekten på USA (56 %). Råstoffet for den øvrige omsetningen av biodrivstoff har opprinnelse fra Sverige (18 %), Finland (12 %), Kina (5 %), Tyskland (3 %), Ungarn (3 %) og Australia (2 %).

24 Veitrafikk - opprinnelsesland.png

Sertifiseringsordninger for biodrivstoff til veitrafikken
Produktforskriften krever at biodrivstoffet som omsettes i Norge er i tråd med EUs bærekraftskriterier. Det kan dokumenteres på to alternative måter.

  • Sertifisering under godkjent frivillig ordning.
  • Egen dokumentasjon med etterfølgende revisorkontroll.

Godkjente frivillige ordninger (som for eksempel ISCC) og egen dokumentasjon med etterfølgende revisorkontroll er likestilt som dokumentasjon på oppfyllelsen av EUs bærekraftskriterier.

For Preem sin omsetning til veitrafikken i 2022 er det omsatt mest ISCC-sertifiserte produkter (71 %). Biodrivstoff som har vært gjenstand for en selvstendig revisorkontroll gjennom PwC har stått for 29 % av omsetningen.

25 Veitrafikk - sertifiseringsordninger 2022.png

Biodrivstoff til fyring og anlegg
Det er for 2022 ingen krav til verken omsetning eller oppfyllelse av bærekraftskriterier for biodrivstoff som leveres til fyring- og anleggsbruk. Preem har likevel valgt å frivillig rapportere på biodrivstoffet som er levert til denne type bruk. Alt dette biodrivstoffet oppfyller de samme bærekraftskriteriene som biodrivstoff omsatt til veibruksformål.

I 2022 utgjorde biodrivstoff 10 % av alle produkter som ble omsatt til fyring og anlegg. Av dette var nesten 70 % HVO og drøyt 30 % FAME. Råstoffet til HVO-produktene var dyrefett kategori 1 og 2 og brukt frityrolje/UCO. Alt HVO-volum var dermed avansert. For FAME-produktene ble det omsatt både raps, fiskeolje (avansert) og brukt frityrolje/UCO (avansert).

30 Anlegg - alle diagrammer 2022.png

Omsetningen av biodrivstoff til fyring og anlegg fordeler seg på samme måte som veitrafikken mellom ISCC og selvstendig revisorkontroll med PwC som sertifiseringsordning. I 2022 var det nesten likt fordelt, 53 % ISCC og 47 % PwC.

*Utslippsreduksjon i tonn CO2-ekvivalenter er beregnet ut fra standard fossile referanseverdier. For bensin er det lagt til grunn 2,87 kg pr. liter drivstoff og for diesel 3,23 kg pr. liter drivstoff.

**CO2-ekvivalenter er en omregnet enhet som ikke bare omfatter karbondioksid (CO2), men også andre klimagasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6).

*** Kravene for 2022 er spesifisert i produktforskriften §§ 3-3.

Nøkkeltall 2022 Nøkkeltall 2022

Preems omsetning (veitrafikk)

Biodrivstoff totalt 24,5 %

Avansert biodrivstoff 11,69 %

Biodrivstoff i bensin 7,56 %

Utslippsreduksjon

  • gjennomsnitt 79 %
  • CO2-ekv. 17 991 tonn*

Myndighetenes krav***

Omsetningskrav 24,5 %

Delkrav avansert 9 %

Delkrav bensin 4 %

Biodrivstoff til fyring og anlegg

Biodrivstoff totalt 9,54 %

Avansert biodrivstoff 7,89 %

Utslippsreduksjon

  • gjennomsnitt 83 %
  • CO2-ekv. 24 119 tonn*

Revisorerklæring fra PwC Revisorerklæring fra PwC

Revisorerklæring fra PwC

Her finner du kopi av PwCs revisorerklæringer utstedt i forbindelse med volumer biodrivstoff solgt i 2022.

Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål til Preems bærekraftrapportering kan rettes til:

Audun Enger-Olsen 
Daglig leder
+47 930 50 747

Jon Eriksrud
Legal and Compliance Manager
+47 954 68 892