Vi strammer inn klimamålet med ti år – fra 2045 til 2035

Nå akselererer vi våre tiltak for å redusere klimagassutslipp. Senest innen 2035 vil vi ha en klimanøytral drift med netto nullutslipp gjennom hele verdikjeden, ti år tidligere enn det forrige klimamålet.

klimamalet_2035_no.jpg

Veien til klimanøytralitet Veien til klimanøytralitet

Siden 2020 har vi i Preem iverksatt en rekke viktige prioriteringer knyttet til overgangen. Fokuset er nå kun på prosjekter og tiltak som aktivt bidrar til klimamålet. Klimanøytralitet oppnår vi ved å satse på følgende prioriterte områder.

1. Tilpasse raffineriene slik at fossil råolje kan byttes ut med fornybare råvarer 1. Tilpasse raffineriene slik at fossil råolje kan byttes ut med fornybare råvarer

Forbrenning av fossile produkter er hovedårsaken til karbondioksidutslipp i vår verdikjede. For å nå klimamålet vårt må vi drastisk redusere bruken av råolje og erstatte den med fornybare alternativer, for eksempel biooljer. Disse er utvinnet av bærekraftige avfallsprodukter fra skog- og landbruk og næringsmiddelindustrien.

I den første fasen ønsker vi i Preem å utvide den fornybare produksjonskapasiteten (svensk side) til minst 2,5 millioner kubikkmeter innen 2026, for å nå omtrent fem millioner kubikkmeter innen 2035. Samtidig reduserer vi den fossile produksjonen.

2. Etablere CO2 -fangstanlegg og evaluere kompenserende tiltak 2. Etablere CO2 -fangstanlegg og evaluere kompenserende tiltak

Våre raffinerier er noen av Sveriges største, individuelle utslippskilder. De fossile utslippene vil avta når vi erstatter fossile råvarer med fossilfrie alternativer. Ved å installere teknologi for karbonfangst (svensk side), såkalt CCS (Carbon Capture and Storage), kan karbondioksid fanges opp i stedet for å slippes ut.

Når CCS kombineres med fornybare råvarer, kalles det BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage). Når vi fanger opp fornybare utslipp og lagrer disse, oppstår negative utslipp, noe som i praksis betyr en reduksjon i karbondioksidnivået i atmosfæren.

I tillegg til karbonfangst, vurderer Preem mulighetene for andre kompenserende tiltak.

3. Erstatte naturgass med fornybar gass og produksjon av fossilfritt hydrogen 3. Erstatte naturgass med fornybar gass og produksjon av fossilfritt hydrogen

Hydrogen er en viktig ingrediens i drivstoffproduksjonen. I dag brukes naturgass hovedsakelig til produksjon av hydrogen. Hydrogenproduksjon er en av medvirkende til karbondioksidutslippene som dannes ved raffinerier.

Ved å erstatte fossil naturgass med fornybare alternativer som biogass og fornybare reststrømmer fra produksjonen, kan utslipp reduseres betydelig. En annen måte er å produsere fossilfritt hydrogen gjennom elektrolyse av vann og fossilfri elektrisitet.

Les mer om vårt hydrogenprosjekt (svensk side)

4. Tilpasse produksjonskapasiteten og utvide driften til å inkludere flere etterspurte produkter og tilbud i et bærekraftig samfunn 4. Tilpasse produksjonskapasiteten og utvide driften til å inkludere flere etterspurte produkter og tilbud i et bærekraftig samfunn

For å nå klimamålet vil vi gradvis redusere dagens store produksjon og salg av fossile brenselsprodukter, som diesel og bensin. En del av produksjonen vil bli erstattet av bærekraftige alternativer, for eksempel hydrogenert vegetabilsk olje (svensk side) (HVO) og fornybart flydrivstoff. Den reduserte drivstoffproduksjonen er i tråd med et generelt redusert behov for flytende drivstoff. Dette er en effekt av at samfunnet blir mer effektivt, digitalisert og elektrifisert.

Vi ser også store muligheter for å utvide virksomheten, og inkludere flere typer produkter og tilbud som er etterspurt i et bærekraftig samfunn. Et eksempel er økt produksjon og salg av fornybare komponenter for foredling i nærliggende industrier. Et annet eksempel er Preems store utrulling av ladestasjoner for elbiler, som vi allerede har begynt med. Hydrogen for kjøretøyer er også et interessant område under utvikling.

QA klimamålet

Hvorfor strammer Preem inn klimamålene?

Vi strammer inn klimamålet fordi vi har lyst, kan og må. Klima er kanskje det viktigste spørsmålet i vår tid, og vår generasjon har et ansvar overfor fremtidige generasjoner for å sikre en bærekraftig overgang. For Preem handler det selvfølgelig om å være en drivende kraft og bidra til dette, da handler det om å skjerpe ambisjonsnivået og sette virksomheten til en rask overgang.

Er Preems mål kompatible med Parisavtalen?

Preems nye klimamål er utformet med sikte på å redusere utslippene langs verdikjeden i den grad og tempo som kreves for å nå målene i Parisavtalen, at den globale temperaturøkningen skal holdes godt under 2 grader og at vi vil arbeide for at den holder seg på 1,5 grader.

Gjelder klimamålene bare for svenske operasjoner eller alle deres virksomheter?

Klimamålet er globalt og relaterer seg til hele Preem-verdikjeden, fra utvinning av råvarer, til produksjon og distribusjon og bruk av produktene.

Hvordan skal klimamålene nås?

Det hele kan oppsummeres i fire overordnede områder. For det første skal vi tilpasse raffineriene slik at fossil råolje kan erstattes av fornybare råvarer. For det andre vil vi etablere karbonfangstanlegg og evaluere kompenserende tiltak. Vi vil også erstatte naturgass med fornybar gass og produksjon av fossilfritt hydrogen. Til slutt vil vi tilpasse produksjonskapasiteten og utvide virksomheten til å omfatte flere produkter og tilbud som er etterspurt i et bærekraftig samfunn.

Hvor realistiske er målene, vil dere klare å oppnå dette?

Det finnes ikke noe alternativ. Klimaet krever at samfunnet endrer seg og reduserer CO2-utslippene. Det er ikke plass til selskaper som ikke bidrar positivt til overgangen, og Preem har en viktig rolle å spille for at bedrifter, enkeltpersoner og andre skal kunne redusere sine utslipp.

Preems raffinerier er blant de største utslippskildene i Sverige – hvorfor prioriterer dere ikke å redusere disse utslippene?

Vi jobber med å redusere utslippene i alle ledd av verdikjeden, inkludert utslipp på raffinerier. Raffinerier står imidlertid for bare 4 % av de totale utslippene langs Preems verdikjede, mens brukernivåene står for 85 % av utslippene. Ved å fokusere ekstra på disse utslippene utgjør vi den raskeste og største forskjellen. De resterende utslippene skjer under utvinning av råvarene kjøpt av Preem.

Dere søker om å øke utlisppene av KARBONDIOKSID ved raffineriet i Gøteborg. Hvordan forholder dette seg til klimamålet?

Vi har satt oss et ambisiøst mål om å være klimanøytrale langs hele verdikjeden innen 2035, og dette inkluderer også direkte utslipp fra produksjonen. Veien dit vil ikke være lineær, men vil bli påvirket av en rekke eksterne faktorer. Utslippene ved det planlagte anlegget i Gøteborg kan øke med det første, men samtidig reduseres utslippene ved bruk av produktene. Etter hvert som fossilt brensel fases ut, vil utslippene bli redusert ved raffineriet, der vi også forbereder oss på karbonfangst.

Hva betyr raffinerimålene?

Raffinerier er utrolig viktige i vår overgang, da de er nøkkelen til utfasing av fossilt brensel til fordel for fornybar energi. Ved å bruke våre eksisterende anlegg sikrer vi også en effektiv overgang, som både er en raskere og mer kostnadseffektiv løsning sammenlignet med bare å bygge nye.

Hvor stor blir Preems fremtidige produksjon?

Økt bruk av fornybart brensel er et must hvis vi skal nå de fastsatte klimamålene og målet om å gå over til fossilfrie samfunn. Vi ser økende etterspørsel i hele Europa, og våre prognoser viser at det vil være et stort behov for fornybart flytende drivstoff i overskuelig fremtid.

Betyr dette at dere lover å stoppe produksjon av fossilt brensel?

Vår strategi er klar, etter hvert vil vi erstatte fossilet med fornybar energi. Det er for tidlig å si nøyaktig i hvilken hastighet utfasingen vil finne sted, men vi har allerede flere prosjekter på begge raffineriene våre som tar sikte på å øke fornybarproduksjonen og gjøre det mulig for oss å redusere andelen av fossilt brensel.