Sjøtransportpolicy

Krav til skrog

Skip som chartres av Preem eller brukes til transport av Preems last av råolje eller petroleumsprodukter, må, uavhengig av type eller størrelse, være konstruert som tankskip med dobbelt skrog.

Krav til skipets alder

Aldersgrensen for tankskip er 20 år, med mulighet for forlengelse med opp til maksimalt 25 år, forutsatt at et Condition Assessment Programme (CAP) er implementert og sertifisert, med en tilfredsstillende akseptabel rangering i henhold til prosedyrene for skipsgodkjenning i Preem.

Spesielle krav for Preems raffineri i Lysekil

For å oppnå sikker passasje gjennom skjærgården er bruk av slepebåt obligatorisk for alle tankskip med råoljelast og for alle andre skip > dwt 20 000 i lastet tilstand.

Unntak fra policyen

Under spesielle omstendigheter, etter Preems eget skjønn, kan det gis unntak fra den ovennevnte policyen i en kort periode. Et slikt unntak skal alltid gis basert på Preems regler for "avviksprosedyrer" og skal registreres som et avvik fra Preems kvalitetssikringssystem.

Preems vilkår Preems vilkår

Preem AB
Vilkår og betingelser
for certeparti
Datert 01.05.2010

Vilkår og betingelser