Produksjon

Preem handler og forsyner våre raffinerier med råolje, så vel som markeder, og selger de raffinerte produktenen. Våre to raffinerier, Preemraff Lysekil og Preemraff Göteborg, er konstruert for å raffinere en rekke kvaliteter av råolje. Tilgjengelighet og en lavere pris på råolje med høyt svovelinnhold øker bruken av disse råoljene i Preemraff. Strategien er at raffineriet driver med maksimal kapasitet, dvs. ca. 11,4 millioner tonn/år.

Fra råolje til miljøvennlig drivstoff

Så snart råoljen er fraksjonert i destillasjonstårnet, går de ulike fraksjonene til videre foredling i oppgraderingsanleggene. Ulike komponenter blandes for å lage et produkt, som deretter distribueres. I tråd med markedets behov for miljøvennlig og renere drivstoff, er det etablert nye foredlingsanlegg ved raffineriet.

De siste årene har strategien vært å fokusere produksjonen på såkalte miljøklassifiserte produkter. Preemraff var et av de aller første raffineriene i verden til å produsere blyfri bensin. Siden 1. januar 2000 har benzeninnholdet i den totale bensinforekomsten blitt redusert til maks. 1 prosent. Produksjonen av diesel i miljøklasse 1 (svovel < 10 ppm, innhold av aromatiske forbindelser < 5 prosent) er nå oppe i 100 000 m³/måned.

Svovelfri bensin

For å redusere det globale utslippet av karbondioksid i henhold til de nye EU-direktivene ble det bygget et nytt anlegg for produksjon av svovelfri bensin og diesel, og dette ble tatt i bruk våren 2006. Svovelfritt drivstoff gjør det mulig å lage mer drivstoffeffektive motorer i fremtiden.

I foredlingsanlegget raffineres råoljen til produkter slik som gassolje, bensin, flybensin, dieseloljer og fyringsoljer for både det svenske markedet og til eksport.

Produksjonen styres og overvåkes fra sentralrommet ved hjelp av avanserte reguleringssystemer, instrumenter og datamaskiner.