Biodrivstoff omsatt i 2020

I 2020 utgjorde bærekraftig biodrivstoff drøyt 21 % av Preems totale omsetning til transportsektoren. Bærekraftegenskapene til dette biodrivstoffet er også helt fri for palmeolje, PFAD og soya.

Preem ønsker å omsette så mye bærekraftig biodrivstoff som mulig. På denne måten kan utslipp av klimagasser fra transportsektoren reduseres i størst mulig grad. Vår omsetning i 2020 bidro til at kjøretøy på norske veier reduserte sine utslipp av klimagasser med nesten 17 000 tonn* CO2-ekvivalenter**.

Våre forhandleres salg av biodrivstoff er en del av dette.

Omsetningskravet
Det årlige omsetningskravet for bærekraftig biodrivstoff til veitrafikk var i 2020 delt i to. I det første halvåret var kravet satt til 20 %, mens det for andre halvår ble økt til 22,3 %. Omsetningskravet er regulert i produktforskriften kapittel 3.

Miljødirektoratet  har ansvaret for oppfølgingen av omsetningskravet. Det håndteres ved at Preem og andre omsettere årlig sender inn revisorkontrollerte rapporter til Miljødirektoratet. Vår rapport for 2020 er verifisert av PwC og viser at Preem omsatte drøye 21 % biodrivstoff til transportsektoren (inkludert dobbeltelling). 

Regelverket stiller også krav til andel avansert biodrivstoff og biodrivstoff i bensin. I 2020 var kravet til avansert biodrivstoff satt til 4 % i første halvår og 6,1 % i andre halvår. Kravet til biodrivstoff i bensin var 4 % i hele 2020. Rapporten vår viser at Preem omsatte drøyt 7 % avansert biodrivstoff og snaut 6 % biodrivstoff i bensin.

Kunderapporter
Preem utsteder årlige kunderapporter for bærekraftegenskapene til det omsatte biodrivstoffet. Innholdet i disse rapportene er en del av vår revisorkontrollerte rapportering til Miljødirektoratet.

Preem har utviklet systemstøtte som sikrer at kunderapportene revisorkontrolleres på samme måte som rapporten vi leverer til Miljødirektoratet. Det er ikke et myndighetskrav at slike dokumenter kontrolleres av en tredjepart, men vi mener selvpålagt tredjepartskontroll av dette er viktig og nødvendig for at alle parter skal kunne være sikre på at innholdet er riktig og i tråd med det som er rapportert til norske myndigheter.

PwCs revisorerklæringer for Preems 2020-rapportering er tilgjengelig for nedlasting via boksen til høyre.

Type biodrivstoff
Preem har i 2020 levert ulike typer biodrivstoff i produktmiksen, men hovedvekten har vært på HVO i dieselprodukter. Det utgjør rett i overkant av 50 % av det omsatte biodrivstoffet.

image5amnf.png

Råstoff
Biodrivstoff produseres fra ulike råstoffer. I vår 2020-omsetning er det dyrefett kategori 1 og 2 (50 %) og raps (42 %) som er de sentrale råstoffene. I tillegg til dette er det også omsatt biodrivstoff produsert fra tallolje (1 %) og mais (7 %).

Dyrefett kategori 1 og 2 og tallolje er råstoff som gir status som avansert biodrivstoff. For Preem utgjør dermed de avanserte råstoffene rett i underkant av 52 % av råstoffmiksen for omsetningen i 2020.

image0oi9.png

Preem leverer utelukkende bærekraftig biodrivstoff med bærekraftegenskaper fri for palmeolje, PFAD og soya som råstoff. Dette er råstoffer med høy risiko for avskoging av for eksempel regnskog.

Opprinnelsesland
Råstoffene for biodrivstoffet Preem omsetter kommer fra flere forskjellige land. For 2020 ligger hovedvekten på USA (58 %) og Russland (24 %). Resten av biodrivstoffet har opprinnelse fra Ukraina, Polen, Frankrike, Kroatia, Litauen og Tyskland.

imagew1gqc.png

Sertifiseringsordninger
Produktforskriften krever at biodrivstoffet som omsettes i Norge er i tråd med EUs bærekraftskriterier. Det kan dokumenteres på to alternative måter.

  • Sertifisering under godkjent frivillig ordning.
  • Egen dokumentasjon med etterfølgende revisorkontroll.

Godkjente frivillige ordninger (som for eksempel ISCC) og egen dokumentasjon med etterfølgende revisorkontroll er likestilt som dokumentasjon på oppfyllelsen av EUs bærekraftskriterier.

For Preem sin omsetning i 2020 er det i praksis 50/50-fordeling mellom biodrivstoff som er godkjent under henholdsvis ISCC (49,5 %) og Egen dokumentasjon hvor PwC har gjennomført en selvstendig revisorkontroll (50,5 %).

imagexotmq.png

* Utslippsreduksjon i tonn CO2-ekvivalenter er beregnet ut fra standard fossile referanseverdier. For bensin er det lagt til grunn 2,87 kg pr. liter drivstoff og for diesel 3,23 kg pr. liter drivstoff.

** CO2-ekvivalenter er en omregnet enhet som ikke bare omfatter karbondioksid (CO2), men også andre klimagasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6).

*** Kravene for 2020 er spesifisert i produktforskriften §§ 3-3 og 3-4.

Nøkkeltall 2020 Nøkkeltall 2020

Preems omsetning

Biodrivstoff totalt 21,14 %

Avansert biodrivstoff 7,22 %

Biodrivstoff i bensin 5,63 %

Utslippsreduksjon

  • gjennomsnitt 63 %
  • CO2-ekv. 16 794 tonn*

Myndighetenes krav***

Omsetningskrav 21 %

Delkrav avansert 5 %

Delkrav bensin 4 %

Revisorerklæring fra PwC Revisorerklæring fra PwC

Revisorerklæring fra PwC

Her finner du kopi av PwCs revisorerklæringer utstedt i forbindelse med volumer biodrivstoff solgt i 2020.

Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål til Preems bærekraftrapportering for 2020 kan rettes til:

Audun Enger-Olsen 
Daglig leder
+47 930 50 747

Jon Eriksrud
Head of Business Development & Compliance
+47 954 68 892