Biodrivstoff omsatt i 2021

I 2021 utgjorde bærekraftig biodrivstoff 24,5 % av Preems totale omsetning til transportsektoren. Bærekraftegenskapene til dette biodrivstoffet er helt fri for palmeolje, PFAD og soya.

Preem ønsker å omsette så mye bærekraftig biodrivstoff som mulig. På denne måten kan utslipp av klimagasser fra transportsektoren reduseres i størst mulig grad. Vår omsetning i 2021 bidro til at kjøretøy på norske veier reduserte sine utslipp av klimagasser med nesten 18 000 tonn* CO2-ekvivalenter**.

Preem har også omsatt biodrivstoff til fyring og til bruk i anleggssektoren i 2021. Biodrivstoff utgjorde rett i underkant av 9 % av omsetningen til fyring og anlegg, og det bidro med en utslippsreduksjon på drøyt 24 000 tonn CO2-ekvivalenter. For 2021 er dette i motsetning til omsetning til veitrafikken gjenstand for frivillig rapportering til Miljødirektoratet. Preem er opptatt av åpenhet og har derfor også rapportert omsetning av biodrivstoff til fyring og anlegg.

Våre forhandleres salg av biodrivstoff er en del av dette.

Omsetningskravet
Det årlige omsetningskravet for bærekraftig biodrivstoff til veitrafikk var i 2021 satt til 24,5 %. Omsetningskravet er regulert i produktforskriften kapittel 3.

Miljødirektoratet  har ansvaret for oppfølgingen av omsetningskravet. Det håndteres ved at Preem og andre omsettere årlig sender inn revisorkontrollerte rapporter til Miljødirektoratet. Vår rapport for 2021 er verifisert av PwC og viser at Preem omsatte 24,5 % biodrivstoff til transportsektoren (inkludert dobbeltelling).

Regelverket stiller også krav til andel avansert biodrivstoff og biodrivstoff i bensin. I 2021 var disse kravene satt til henholdsvis 9 % og 4 %. Rapporten for 2021 viser at Preem omsatte nesten 12 % avansert biodrivstoff og snaut 8 % biodrivstoff i bensin.

Kunderapporter
Preem utsteder årlige kunderapporter for bærekraftegenskapene til det omsatte biodrivstoffet. Innholdet i disse rapportene er en del av vår revisorkontrollerte rapportering til Miljødirektoratet.

Preem har utviklet systemstøtte som sikrer at kunderapportene revisorkontrolleres på samme måte som rapporten vi leverer til Miljødirektoratet. Det er ikke et myndighetskrav at slike dokumenter kontrolleres av en tredjepart, men vi mener selvpålagt tredjepartskontroll er viktig og nødvendig for at alle parter skal kunne være sikre på at innholdet i kundedokumentasjonen er riktig og i tråd med det som er rapportert til norske myndigheter.

PwCs revisorerklæringer for Preems 2021-rapportering er tilgjengelig for nedlasting via boksen til høyre.

Type biodrivstoff til veitrafikken
Preem har i 2021 levert ulike typer biodrivstoff i produktmiksen, men hovedvekten har vært på HVO i dieselprodukter. Det utgjør 70 % av det omsatte biodrivstoffet.

biodrivstoff.jpg

Råstoff til veitrafikken
Biodrivstoff produseres fra ulike råstoffer. I 2021 står tallolje for mer enn 50 % av Preems omsetning av biodrivstoff til veitrafikken. Ved siden av dette er det dyrefett kategori 1 og 2 (21 %) og brukt frityrolje (19 %) som er de sentrale råstoffene. Det er også omsatt biodrivstoff produsert fra mais (8 %) og raps (0,3 %).

Tallolje, dyrefett kategori 1 og 2 og brukt frityrolje er råstoffer som gir status som avansert biodrivstoff. For Preem utgjør dermed de avanserte råstoffene 92 % av råstoffmiksen for omsetningen i 2021.

RaStoff.jpg

Preem leverer utelukkende bærekraftig biodrivstoff med bærekraftegenskaper fri for palmeolje, PFAD og soya som råstoff. Dette er råstoffer med høy risiko for avskoging av for eksempel regnskog.

Opprinnelsesland for biodrivstoff til veitrafikken
Råstoffene for biodrivstoffet Preem omsetter kommer fra flere forskjellige land. For 2021 ligger hovedvekten på USA (73 %). Råstoffet for den øvrige omsetningen av biodrivstoff har opprinnelse fra Russland (11 %), Indonesia (7 %), Kina (5 %), Finland (3 %) og Sverige (2 %).

opprinnelsesland.jpg

Sertifiseringsordninger for biodrivstoff til veitrafikken
Produktforskriften krever at biodrivstoffet som omsettes i Norge er i tråd med EUs bærekraftskriterier. Det kan dokumenteres på to alternative måter.

  • Sertifisering under godkjent frivillig ordning.
  • Egen dokumentasjon med etterfølgende revisorkontroll.

Godkjente frivillige ordninger (som for eksempel ISCC) og egen dokumentasjon med etterfølgende revisorkontroll er likestilt som dokumentasjon på oppfyllelsen av EUs bærekraftskriterier.

For Preem sin omsetning til veitrafikken i 2021 er det omsatt mest ISCC-sertifiserte produkter (65 %). Biodrivstoff som har vært gjenstand for en selvstendig revisorkontroll gjennom PwC har stått for 35 % av omsetningen.

sertifisiering.jpg

Biodrivstoff til fyring og anlegg
Det er for 2021 ingen krav til verken omsetning eller oppfyllelse av bærekraftskriterier for biodrivstoff som leveres til fyring- og anleggsbruk. Preem har likevel valgt å frivillig rapportere på biodrivstoffet som er levert til denne type bruk. Alt dette biodrivstoffet oppfyller de samme bærekraftskriteriene som biodrivstoff omsatt til veibruksformål.

I 2021 utgjorde biodrivstoff 10 % av alle produkter som ble omsatt til fyring og anlegg. Av dette var nesten 70 % HVO og 30 % FAME. Råstoffet til HVO-produktene var dyrefett kategori 1 og 2 fra USA. Alt HVO-volum var dermed avansert. For FAME-produktene ble det omsatt raps fra Russland.

biodrivstoff-2021-3-circles.jpgOmsetningen av biodrivstoff til fyring og anlegg fordeler seg på samme måte som veitrafikken mellom ISCC og selvstendig revisorkontroll med PwC som sertifiseringsordning. Nesten 70 % av biodrivstoffet var ISCC-sertifisert, resten var PwC-verifisert.

* Utslippsreduksjon i tonn CO2-ekvivalenter er beregnet ut fra standard fossile referanseverdier. For bensin er det lagt til grunn 2,87 kg pr. liter drivstoff og for diesel 3,23 kg pr. liter drivstoff.

** CO2-ekvivalenter er en omregnet enhet som ikke bare omfatter karbondioksid (CO2), men også andre klimagasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6).

*** Kravene for 2021 er spesifisert i produktforskriften §§ 3-3 og 3-4.

Nøkkeltall 2021 Nøkkeltall 2021

Preems omsetning

Biodrivstoff totalt 24,5 %

Avansert biodrivstoff 11,75 %

Biodrivstoff i bensin 7,76 %

Utslippsreduksjon

  • gjennomsnitt 79 %
  • CO2-ekv. 17 752 tonn*

Myndighetenes krav***

Omsetningskrav 24,5 %

Delkrav avansert 9 %

Delkrav bensin 4 %

Biodrivstoff til fyring og anlegg

Biodrivstoff totalt 8,64 %

Avansert biodrivstoff 5,86 %

Utslippsreduksjon

  • gjennomsnitt 67 %
  • CO2-ekv. 24 304 tonn*

Revisorerklæring fra PwC Revisorerklæring fra PwC

Revisorerklæring fra PwC

Her finner du kopi av PwCs revisorerklæringer utstedt i forbindelse med volumer biodrivstoff solgt i 2021.

Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål til Preems bærekraftrapportering for 2020 kan rettes til:

Audun Enger-Olsen 
Daglig leder
+47 930 50 747

Jon Eriksrud
Legal and Compliance Manager
+47 954 68 892