Biodrivstoff omsatt i 2019

I 2019 utgjorde bærekraftig biodrivstoff 24 % av Preems totale omsetning til transportsektoren. Det er en overoppfyllelse av myndighetenes krav med 12 prosentpoeng, og et resultat av vår visjon om å lede overgangen til et bærekraftig samfunn. Bærekraftegenskapene til dette biodrivstoffet er også helt fri for palmeolje, PFAD og soya.

Preem ønsker å omsette så mye bærekraftig biodrivstoff som mulig. På denne måten kan utslipp av klimagasser fra transportsektoren reduseres i størst mulig grad. Vår omsetning i 2019 bidro til at kjøretøy på norske veier reduserte sine utslipp av klimagasser med nesten 30 000 tonn* CO2-ekvivalenter**.

Våre forhandleres salg av biodrivstoff er en del av dette.

Omsetningskravet

Det årlige omsetningskravet for bærekraftig biodrivstoff til veitrafikk var i 2019 satt til 12 %. Omsetningskravet er regulert i produktforskriften kapittel 3.

Miljødirektoratet  har ansvaret for oppfølgingen av omsetningskravet. Det håndteres ved at Preem og andre omsettere årlig sender inn revisorkontrollerte rapporter til Miljødirektoratet. Vår rapport for 2019 er verifisert av PwC og viser at Preem omsatte drøye 24 % biodrivstoff til transportsektoren (inkludert dobbeltelling). Omsetningskravet ble altså overoppfylt med 12 prosentpoeng.

Regelverket har også krav til andel avansert biodrivstoff og biodrivstoff i bensin. I 2019 var disse kravene satt til henholdsvis 2,25 % og 4 %. Rapporten for 2019 viser at Preem omsatte nesten 8 % avansert biodrivstoff og 6,6 % biodrivstoff i bensin.

Kunderapporter

Preem utsteder årlige kunderapporter for bærekraftegenskapene til det omsatte biodrivstoffet. Innholdet i disse rapportene er en del av vår revisorkontrollerte rapportering til Miljødirektoratet.

Preem har utviklet systemstøtte som sikrer at kunderapportene revisorkontrolleres på samme måte som rapporten vi leverer til Miljødirektoratet. Det er ikke et myndighetskrav at slike dokumenter kontrolleres av en tredjepart, men vi mener selvpålagt tredjepartskontroll av dette er viktig og nødvendig for at alle parter skal kunne være sikre på at innholdet er riktig og i tråd med det som er rapportert til norske myndigheter.

PwCs revisorerklæringer for Preems 2019-rapportering er tilgjengelig for nedlasting via boksen til høyre.

Type biodrivstoff

Preem har i 2019 levert ulike typer biodrivstoff i produktmiksen, men hovedvekten har vært på HVO i dieselprodukter. Det utgjør 51 % av det omsatte biodrivstoffet.

Råstoff

Biodrivstoff produseres fra ulike råstoffer. I vår 2019-omsetning er det raps (44 %), dyrefett kategori 1 og 2 (30 %) og tallolje (17 %) som er de sentrale råstoffene.

Dyrefett kategori 1 og 2, tallolje og brukt frityrolje er råstoff som gir status som avansert biodrivstoff. For Preem utgjør dermed de avanserte råstoffene rett i underkant av 50 % av råstoffmiksen for omsetningen i 2019.

Preem leverer utelukkende bærekraftig biodrivstoff med bærekraftegenskaper fri for palmeolje, PFAD og soya som råstoff. Dette er råstoffer med risiko for høy avskoging av for eksempel regnskog.

Opprinnelsesland

Råstoffene for biodrivstoffet Preem omsetter kommer fra flere forskjellige land. For 2019 ligger hovedvekten på Russland (41 %) og USA (38 %). Det er også omsatt en del biodrivstoff med opprinnelse i Sverige (11 %) og Storbritannia (6 %).

Sertifiseringsordninger

Produktforskriften krever at biodrivstoffet som omsettes i Norge er i tråd med EUs bærekraftskriterier. Det kan dokumenteres på to alternative måter.

  • Sertifisering under godkjent frivillig ordning.
  • Egen dokumentasjon med etterfølgende revisorkontroll.

Godkjente frivillige ordninger (som for eksempel ISCC) og egen dokumentasjon med etterfølgende revisorkontroll er likestilt som dokumentasjon på oppfyllelsen av EUs bærekraftskriterier.

For Preem sin omsetning i 2019 har 54 % av biodrivstoffet vært godkjent under ISCC som frivillig ordning. Resten av omsetningen (46 %) er verifisert av PwC gjennom en selvstendig revisorkontroll.

* Utslippsreduksjon i tonn CO2-ekvivalenter er beregnet ut fra standard fossile referanseverdier. For bensin er det lagt til grunn 2,87 kg pr. liter drivstoff og for diesel 3,23 kg pr. liter drivstoff.
 
** CO2-ekvivalenter er en omregnet enhet som ikke bare omfatter karbondioksid (CO2), men også andre klimagasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6).
 
*** Kravene for 2019 er spesifisert i produktforskriften §§ 3-3 og 3-4.
 

Nøkkeltall 2019 Nøkkeltall 2019

Preems omsetning
Biodrivstoff totalt 24,3 %
Avansert biodrivstoff 7,7 %
Biodrivstoff i bensin 6,6 %

Utslippsreduksjon

  • gjennomsnitt 71 %
  • CO2-ekv. 29 931 tonn*

Myndighetenes krav***
Omsetningskrav 12 %
Delkrav avansert 2,25 %
Delkrav bensin 4 %

Revisorerklæring fra PwC Revisorerklæring fra PwC

Her finner du kopi av PwCs revisorerklæringer utstedt i forbindelse med volumer biodrivstoff solgt i 2019.

Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål til Preems bærekraftrapportering for 2019 kan rettes til:

Ketil Thorsen
Daglig leder
+46 72-450 17 91

Audun Enger-Olsen
Head of Supply Chain
+47 930 50 747

Jon Eriksrud
Head of Business Development & Compliance
+47 954 68 892